0987789888

info@vmegroup.vn

VN | EN

Tư vấn

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
& BẤT ĐỘNG SẢN

1

Tìm và đánh giá cơ hội đầu tư bất động sản
Giới thiệu các danh mục, địa điểm và đối tác đầu tư bất động sản
Cung cấp thông tin, dữ liệu cơ bản để lập kế hoạch đầu tư bất động sản
Tư vấn tiền khả thi về mặt kinh tế kỹ thuật (pre-F/S,) khả thi (F/S) dự án bất động sản
Tư vấn hỗ trợ thực hiện các thủ tục, chính sách đầu tư bất động sản
Tư vấn, quản lý giao dịch mua bán chuyển nhượng dự án bất động sản
Giới thiệu, đánh giá các đơn vị đối tác phù hợp

2

Tư vấn

CONCEPT SẢN PHẨM

NGHIÊN CỨU
THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Báo cáo, dự báo nguồn cung, nguồn cầu của thị trường
Báo cáo nhận định các yếu tố có tác động đến thị trường
Báo cáo tổng hợp chi tiết thị trường nghiên cứu phát triển dự án

XÁC ĐỊNH
KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Báo cáo, phân tích xác định nhu cầu thực tế của khách hàng
Báo cáo, phân tích xác định khả năng tài chính của khách hàng
Nhận diện khách hàng mục tiêu

XÂY DỰNG Ý TƯỞNG
ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM MỤC TIÊU

Định vị phân khúc sản phẩm
Thiết kế cấu trúc sản phẩm
Tối ưu chi phí đầu tư sản phẩm
Giám sát, quản lý trong quá trình xây dựng sản phẩm mục tiêu

XÂY DỰNG Ý TƯỞNG
KẾ HOẠCH KINH DOANH

Tính phương án khả thi của dự án (F/S)
Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án
Xây dựng chiến lược kinh doanh dự án

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
TRUYỀN THÔNG, MARKETING
DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Xây dựng nhận diện thương hiệu sản phẩm
Xây dựng key truyền thông dự án (định hướng truyền thông)
Xây dựng kế hoạch chiến lược marketing, truyền thông dự án

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI
SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN

Xây dựng kế hoạch tổ chức mạng lưới phân phối sản phẩm dự án
Xây dựng quy chế quản lý vận hành mạng lưới phân phối dự án
Xây dựng chiến lược tổng thể thực hiện phân phối sản phẩm dự án

NHẬN DIỆN CƠ HỘI,
CẢNH BÁO RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Nhận diện, cảnh báo rủi ro về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật
Cập nhật và cảnh báo điều chỉnh kịp thời diễn biến thị trường

3

Tư vấn

QUẢN LÝ PHÂN PHỐI
VÀ TIẾP THỊ BẤT ĐỘNG SẢN

Xây dựng và quản lý thực hiện kế hoạch Pr, Marketing chi tiết sản phẩm dự án
Xây dựng và quản lý giá bán chi tiết sản phẩm của dự án
Xây dựng kế hoạch doanh thu, dòng tiền của dự án
Nhận diện cơ hội, cảnh báo rủi ro và đưa ra giải pháp trong quá trình quản lý tiếp thị bán hàng
Xây dựng và quản lý vận hành hệ thống phân phối sản phẩm của dự án

4

ĐÓNG GÓI
SẢN PHẨM


vấn

BẤT ĐỘNG SẢN

CÔNG
NGHIỆP